W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna

XML

Treść

W związku z wymogami art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) przekazujemy Państwu ogólne informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu (dalej: Dom Środowiskowy). 

Kto jest administratorem danych osobowych i jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane? 

Administratorem danych osobowych: 
  • pracowników i byłych pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, 
  • przedsiębiorców współpracujących z Domem Środowiskowym na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • uczestników i ich opiekunów korzystających z infrastruktury Domu Środowiskowego oraz biorących udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Dom Środowiskowy
jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu.
Czy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych?

Tak, w Domu Środowiskowym wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu: +48 601215898, poczty elektronicznej: iodo@amster.eu lub poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław. 

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane pracowników placówki? 

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Dom Środowiskowy przetwarza dane osobowe pracowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Przetwarzanie wiąże się zatem z nawiązaniem i wykonywaniem umowy o pracę, na podstawie przepisów szczególnych, regulujących zakres danych jakie w ramach stosunku pracy Dom Środowiskowy – jako pracodawca – musi przetwarzać w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy. Ponadto w niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku. 

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane kontrahentów Domu Środowiskowego? 

Dom Środowiskowy przetwarza również dane osobowe kontrahentów bądź ich reprezentantów, którzy współpracują z placówką na podstawie najróżniejszych umów cywilnych. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez placówkę danych osobowych kontrahentów – osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku osób prawnych reprezentowanych przez pełnomocników i reprezentantów podstawą przetwarzania danych reprezentantów będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane te są przetwarzane przez Dom Środowiskowy na potrzebę realizacji umowy, ale również po zakończeniu współpracy ponieważ szereg przepisów szczególnych takich jak: ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa o finansach publicznych, które zobowiązują Dom Środowiskowy do przetwarzania tych danych również po wygaśnięciu stosunku prawnego wynikającego z umowy.
Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osób korzystających ze wsparcia zapewnianego przez Dom Środowiskowy? 

Środowiskowy Dom Samopomocy przetwarza dane osobowe uczestników w myśl art. 51a ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 901 z późn. zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, natomiast dane osobowe w zakresie wizerunku uczestników na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez te osoby bądź ich opiekunów prawnych. Podobnie dane osobowe osób biorących udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez Dom Środowiskowy są przetwarzane na postawie dobrowolnej zgody tych osób. 

W jakim celu Dom Środowiskowy przetwarza dane osobowe? 

Celem przetwarzania przez Dom Środowiskowy danych osobowych pracowników i kontrahentów jest szeroko rozumiana prawidłowa realizacja zawartych w tym zakresie umów, a także wypełnienie zobowiązań prawnych ciążących w tym obszarze na Dom Środowiskowy jako na pracodawcy oraz na kontrahencie. 

Dom Środowiskowy przetwarza dane osobowe celem realizacji swoich zadań statutowych, w tym w szczególności polegających na realizacji uprawnień w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zapewnienia psychologicznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu komunikacji poprzez stronę www – także w celu komunikacji z Państwem, odpowiedzi na Państwa wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego; nadto w celu promocji oraz budowy pozytywnego wizerunku Domu Środowiskowego (o ile udzielicie Państwo na powyższe dobrowolną zgodę). 

Kiedy istnieje obowiązek podania danych? 

W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obligatoryjne, a niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami takimi jak np. nieprzyznanie danego świadczenia, brak możliwości zapewnienia opieki itp. 

Komu będziemy udostępniać przedmiotowe dane? 

Dom Środowiskowy będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ponadto mogą to być firmy informatyczne wspierające działalność Domu Środowiskowego od strony technicznej, płacowej, księgowej i administracyjno- prawnej. Dom Środowiskowy nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Jak długo Dom Środowiskowy przetwarza dane osobowe? 

W zależności od podstawy przetwarzania, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, do czasu aż ustanie okres zobowiązujący Dom Środowiskowy do przechowywania danych. 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane? 

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych 
w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Ponadto każdemu, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.).